เงื่อนไข/ข้อตกลง

       หจก เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหน้าเว็บไซด์ แอปพลิเคชั่น และบริการ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไข/ข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ ณ เวลาใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ดังกล่าวจะดำเนินการตามดุลยพินิจเฉพาะของทางหจก เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส เพียงผู้เดียวเท่านั้น

       หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไข/ข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ ทาง หจก เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส จะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ก่อนที่ข้อกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ โดยทุกครั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ใดๆ ของเงื่อนไข/ข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า ทางหจก เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส จะแสดงวันที่ล่าสุดที่มีการแก้ไขให้ทราบทุกครั้ง

       หากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไข/ข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ ไม่มีผู้ใช้บริการใดๆ แสดงการทักท้วง หรือโต้แย้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ ทางหจก เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส ทำการเผยแพร่ข้อมูล ทางหจก เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส จะถือว่า การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

       หากผู้ใช้บริการจะมีการทักท้วง หรือโต้แย้ง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไข/ข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ ทางหจก เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส จะดำเนินการพิจารณาข้อทักท้วง หรือข้อโต้แย้งนั้น ๆ เป็นรายกรณีไป และทางหจก เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรืองดให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการนั้น ๆ เป็นรายกรณีไป